Geen inzage medisch dossier meer mogelijk voor partners, kinderen, nabestaanden en ouders van 12-16 jarigen, 
Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO)

Per 1 januari 2020 is de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) gewijzigd. Hier is weinig aandacht aan besteed in de media, maar het heeft nogal belangrijke gevolgen voor jou, je kinderen en naasten. Een behandelovereenkomst gaat in zodra een zorgverlener jouw lichaam om medische redenen aanraakt: Het opnemen van je temperatuur, het voelen van je pols of het zetten van een prikje vallen onder medische handelingen en zijn dus vertrouwelijk.
Op dat moment heb je een overeenkomst tussen jou als patiënt en de zorgverlener. In de WGBO is deze overeenkomst geregeld.
De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand.
De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.
In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

Klik op de link om artikelen van de WGBO  te kunnen lezen en de uitleg ervan:

Belangrijke wijzigingen WGBO
• Inzagerecht van nabestaanden
• Inzage medisch dossier van minderjarig kind (12-16) door de ouders

Inzagerecht van nabestaanden
Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu is dat in de wet vastgelegd.
Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
1. Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen.
3. ‘Voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang.
4. Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Met andere woorden: Alleen als je bij leven expliciet schriftelijk aan bepaalde personen toestemming hebt verleend, krijgen ze inzage in jouw dossier. Dus zelfs al ben je getrouwd of is iemand jouw moeder of vader, krijg je geen inzage tenzij je dit van tevoren aangegeven hebt. Dit geldt sinds juni 2020 ook voor kinderen van 12 tot 16 jaar. “Zwaarwegend belang” kan namelijk nog bediscussieerd worden en je kunt als nabestaande aan het kortste eind trekken.
Hieronder vind je een formulier om jouw naasten toestemming voor inzage in je medisch dossier en aanwezigheid bij ziekenhuisopname en medisch handelen te verlenen. Ook kun je hier aangeven of je gereanimeerd wenst te worden.

Inzage medisch dossier van minderjarig kind (12-16) door de ouders
Ouders mogen het medisch dossier van hun minderjarige kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van het kind. Is het kind 16 jaar? Dan mag een ouder het dossier niet inzien. Behalve als het kind daarvoor toestemming geeft.
• Kinderen tot 12 jaar: De ouder beslist over de medische behandeling van het kind. Daarom heeft de ouder inzage in het medisch dossier van het kind.
• Kinderen tussen 12 en 16 jaar
• Is het kind 12 jaar, maar nog geen 16? Dan is toestemming van het kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van het kind. Dat is alleen anders als de ouder informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders.
• Kinderen vanaf 16 jaar: De ouder heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als het kind 16 jaar is. Behalve als het kind daarvoor toestemming geeft.

Voor de patiëntenfolder van de Patiëntenfederatie Nederland klik hier.

Hieronder vind je een toestemmingsformulier die je in kunt vullen. Laat deze door je huisarts inscannen en opnemen in je medisch dossier/EPD. Indien van toepassing, overhandig hem ook aan je medisch specialist. Bewaar het origineel thuis en een scan/kopie op je telefoon. Stuur je naasten eventueel een kopie.
Let op: Dit betekent dat jouw naasten ten alle tijden inzage krijgen, ook buiten jouw medeweten om.

Verklaring toestemming inzage medisch dossier en inzake medisch handelen

Naam levende mens (voornaam + achternaam): ___________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_______ te: __________________.
Vertegenwoordiger van de “natuurlijke persoon” (je volledige naam):
______________________________________________________________________________________

Hierbij verleen ik per direct toestemming voor Inzage in mijn medisch dossier en aanwezigheid bij ziekenhuisopname en medische handelingen aan:

Naam: __________________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_________ te: _________________________________.

Naam: _________________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_________ te: _________________________________.

Naam: _________________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_________ te: _________________________________.

Naam: __________________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_________ te: _________________________________.

Naam: __________________________________________:____________________________________________.
Geboren: ___-___-_________ te: _________________________________.

Tevens heb ik de volgende wensen

Reanimeren: JA NEE

Datum: ___-___-______ Plaats: ________________________________.

Handtekening